Απολύμανση του νερού: Ανακρίβειες και πραγματικότητα

Για την διατήρηση ενός υγιεινού νερού εντός της δεξαμενής ισχύουν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι καθορίζονται βάσει νόμου και αναγράφονται αναλυτικά σε κανονισμό.

Στις Δεξαμενές Δημοσίας Χρήσεως (Δημοτικά κολυμβητήρια, Πισίνες γυμναστηρίων, ξενοδοχείων, παιδικών σταθμών κλπ)

Στις πισίνες δημοσίας χρήσεως εκτός από το φιλτράρισμα του νερού είναι απαραίτητη και η ύπαρξη απολυμαντικής ουσίας για την αποφυγή ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών

Η ΚΥΡΙΑ και πλέον ενδεδειγμένη απολυμαντική ουσία για αυτήν την περίπτωση είναι το χλώριο και αυτό διότι:

Το χλώριο μπορεί και βρίσκεται σε όλο τον όγκο του νερού με αποτέλεσμα να μπορεί να το απολυμαίνει αποτελεσματικά. Γι`αυτό είται το νερό βρίσκεται στις σωληνώσεις, είται στην τάφρο, είτε στην αντλία, είτε στην γωνία της πισίνας δεν μπορούν να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί. Η ποσότητα του χλωρίου στις δεξαμενές που λειτουργεί το πρόγραμμα είναι 0,60mg/l . Η ποσότητα αυτή είναι πολύ χαμηλή, ικανή όμως να απολυμάνει το νερό και δεν προκαλεί κανένα απολύτως πρόβλημα. (το νερό που πίνουμε έχει 20-50mg/l χλώριο). Επιπροσθέτως μπαίνει με μηχανήματα και ελέγχεται ανά 1ώρα

Υπάρχουν κάποιοι τρόποι απολύμανσης του νερού οι οποίοι χαρακτηρίζονται ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Χαρακτηρίζονται έτσι διότι απολυμαίνουν το νερό τοπικά. Γι` αυτό πρέπει να συνυπάρχουν με το χλώριο που είναι ΚΥΡΙΟΣ μηχανισμός απολύμανσης.

Τέτοιοι μηχανισμοί είναι το ΟΖΟΝ, ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ κ.α.

ΑΡΑ οι πισίνες που έχουν ΟΖΟΝ έχουν και ΧΛΩΡΙΟ